Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu zsp10.bip.gliwice.eu

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://zsp10.bip.gliwice.eu/deklaracja-dostepnosci  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu https://zsp10.bip.gliwice.eu/deklaracja-dostepnosci

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20

Termin przeglądu deklaracji: 2024-03-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Można korzystać z przełączenia pomiędzy widokiem o wysokim i normalnym kontraście oraz ze zwiększenia lub zmniejszenia czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Kućma, Jolanta Ogaza , adres poczty elektronicznej sekretariat@zsp10.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2705707. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego https://zsp10.bip.gliwice.eu/deklaracja-dostepnosci lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego https://zsp10.bip.gliwice.eu/deklaracja-dostepnosci chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Gliwicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 20 im. Powstańców Śląskich w Gliwicach przy ulicy Jana Śliwki 8

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dla uczniów, rodziców, interesantów, pracowników ZSP 10 dostępne są 2 wejścia:

 • od ulicy Jana Śliwki 8 (wejście główne) – nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wejście do szkoły po schodach bez podjazdów na wózki
 • od ulicy Józefa Uszczyka - nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wejście do szkoły po schodach bez podjazdów na wózki
 • od ulicy Jana Śliwki 8 (wejście główne) – umieszczono informację i dzwonek,  z którego mogą skorzystać  osoby z niepełnosprawnością ruchową (na wysokości umożliwiającej skorzystanie z niego), pracownik sekretariatu wychodzi do osoby niepełnosprawnej w celu załatwienia sprawy  
 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind
 • korytarze w szkole są szerokie, umożliwiają swobodne przemieszczanie się wózków
 • brak toalet dostosowanych dla niepełnosprawnych
 • w budynku szkoły brak windy
 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • brak pochylni dla wózków
 • brak windy
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zamieszczona wewnątrz przy  wejściu głównym (od ulicy Jana Śliwki 8) w formie schematów oraz wykazu  pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach
 • dodatkowo informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest  w sposób głosowy (pracownicy obsługi pełniący dyżur na parterze szkoły)
 • w budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi pełniącego dyżur na parterze szkoły tel. 32 270 57 07, email sekretariat@zsp10.gliwice.eu
 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (ograniczenia ze względu na przepisy sanitarno-epidemiologiczne na stołówce i kuchni szkolnej)

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku brak możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach będzie dążył do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.


Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach będzie dążył do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w tym budynku.

Raport o stanie dostepności podmiotu publicznego ZSP10- SP20: /storage/dokumenty-jednostek/zsp10/rejestry-i-ewidencje/raportsp20.pdf

 

 

 

 

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćMałgorzata Kućma
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:53:34
Informację wprowadził do BIPMałgorzata Kućma
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:53:34
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowa stronaMałgorzata Kućma2020-07-21 07:50:36
2nowa stronaAndrzej Jerzyk2020-09-14 10:39:55
3nowa stronaMałgorzata Kućma2021-03-12 13:21:25
4nowa stronaMałgorzata Kućma2021-03-12 13:43:19
5nowa stronaMałgorzata Kućma2021-03-12 13:45:16
6nowa stronaMałgorzata Kućma2021-03-12 14:04:47
7nowa stronaMałgorzata Kućma2021-03-16 12:42:34
8nowa stronaMałgorzata Kućma2021-03-17 09:40:04
9Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2021-03-17 09:42:01
10Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2021-03-19 10:17:10
11Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2021-03-19 10:18:12
12Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2021-03-19 10:18:46
13Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2021-03-19 10:18:53
14Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2022-03-07 14:27:04
15Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2022-03-07 14:28:36
16Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2022-03-24 10:47:55
17Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2022-03-24 10:52:12
18Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2022-03-24 11:06:11
19Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2022-03-24 11:06:21
20Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2022-03-24 14:16:11
21Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2022-11-18 08:28:04
22Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2023-03-31 10:11:04
23Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2023-03-31 10:13:58
24Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2023-03-31 10:39:06
25Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2023-03-31 10:41:52
26Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2023-07-07 13:30:21
27Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2023-07-07 13:40:37
28Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2023-10-20 11:24:00
29Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2023-10-20 11:24:58
30Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2023-11-13 14:02:17
31Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2024-03-20 09:11:13
32Aktualizacja danychMałgorzata Kućma2024-03-20 09:21:56