oznaczenie sprawy: ZSP10.260.1.2018

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Remont sal i pomieszczeń, piłkochwytów oraz pokrycia dachowego - zamówienie w częściach."

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:
część 2: Remont pokrycia dachowego

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Red House Grzegorz Buczyński
ul. Zielona 3 , 29-100 Włoszczowa z ceną 9 471,00 zł.
 
Uzasadnienie:
Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryterium oceny ofert, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy i dokonał oceny ofert.
.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
gwarancja i rękojmia
Łączna
punktacja

1.
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Red House Grzegorz Buczyński
ul. Zielona 3 ,
29-100 Włoszczowa
60,00
40,00
100,00


Wicedyrektor Zespołu

07-05-2018 r. Ewa Zegartowska
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Wicedyrektor Zespołu

07-05-2018 r. Bogusława Nieckarz

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)